top of page

Algemene Voorwaarden

Renova Vloerverwarming B.V.

Vosdonk 39 L2

4879 NC Etten-Leur

Inschrijfnummer K.v.K. te Breda: 68537603

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van Renova Vloerverwarming, gevestigd te Etten-Leur, hierna te noemen “de opdrachtnemer”.

2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. De door de opdrachtnemer te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. Indien de opdrachtnemer op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van de opdrachtnemer op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de opdrachtnemer dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Mondelinge afspraken binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd dan wel zodra de opdrachtnemer met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

4. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de opdrachtnemer hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van afmetingen, materialen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. De in het vorige lid genoemde monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer en dienen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. De opdrachtnemer aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen.

9. De opdrachtnemer heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de opdrachtnemer de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a) de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door de opdrachtnemer gewenste vorm aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld;

b) de opdrachtnemer op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

c) de door de wederpartij aan de opdrachtnemer verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

d) de door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de opdrachtnemer hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

e) de opdrachtnemer binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien de opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;

f) de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d.;

g) de opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;

h) op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouwafval;

i) op de locatie waar de opdrachtnemer en/of de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door de opdrachtnemer en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;

j) de opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor het raken of doorslijpen van leidingen en kabels op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit is altijd voor rekening en risico van de wederpartij.

k) de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van de opdrachtnemer opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de opdrachtnemer voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. De opdrachtnemer zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijn

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de opdrachtnemer per transactie worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de opdrachtnemer verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij c.q. het moment dat de te leveren bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.

5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van de opdrachtnemer is, maar voor rekening van de consument.

7. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken c.q. bescheiden aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij de opdrachtnemer in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken c.q. bescheiden alsnog te leveren. Een en ander, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.

9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

10. De opdrachtnemer is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. De opdrachtnemer kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken c.q. bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

3. Indien de opdrachtnemer c.q. de door hem ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is de opdrachtnemer gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de opdrachtnemer niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal de opdrachtnemer met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. De opdrachtnemer zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De opdrachtnemer heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

5. Alle onkosten welke door de opdrachtnemer worden gemaakt ten verzoek van de wederpartij - waaronder begrepen extra kosten in verband met onvoorziene complicaties die onmiddellijk handelen vereisen en in redelijkheid door de opdrachtnemer zijn gemaakt ter voorkoming van (verdere) schade - komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: Honorarium, kosten en declaratie

1. Het bedrag dat aan honorarium bij de wederpartij in rekening wordt gebracht is, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekend op basis van het aantal bestede uren en onder toepassing van de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer.

2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

3. De door de opdrachtnemer gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief btw en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit voorrijkosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

4. Indien een gemaakte afspraak niet of niet tijdig wordt nagekomen door de wederpartij, dan wordt de daarvoor gereserveerde tijd op basis van de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer aan de wederpartij in rekening gebracht. Niet-tijdige nakoming omvat onder meer het afzeggen c.q. verzetten van een gemaakte afspraak minder dan 24 uren van tevoren.

5. De opdrachtnemer is gerechtigd een overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer en in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.

6. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de opdrachtnemer bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.

7. a) Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de opdrachtnemer gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door de opdrachtnemer in werking treden dan is de opdrachtnemer gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

b) Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.

2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a) ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b) ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de opdrachtnemer gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.

2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.

3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk - voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de opdrachtnemer.

4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de opdrachtnemer verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.

5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Ingeval partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De opdrachtnemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening van de opdrachtnemer komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.

6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 11: Reclames en klachten

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleiding bon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan de opdrachtnemer te worden gemeld.

2. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht.

3. De bestelde zaken worden in de bij de opdrachtnemer voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de op drachtnemer.

4. Ten aanzien van onvolkomenheden veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit de zaken zijn vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer.

5. Ten aanzien van (water)schade die is veroorzaakt door noodreparaties van de opdrachtnemer kan door de wederpartij niet worden gereclameerd.

6. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

7. De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat de opdrachtnemer ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van de opdrachtnemer indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be-of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

10. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie

1. De opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtnemer, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.

4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de opdrachtnemer hiervoor verzekerd is.

5. De opdrachtnemer neemt bij bescheiden die hij niet zelf heeft gemaakt alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen. Hiervan uitgezonderd zijn die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk c.q. soort materiaal dan wel een specifieke behandeling van materialen is voorgeschreven.

6. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

7. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de opdrachtnemer zich die zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

8. De opdrachtnemer staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.

9. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de opdrachtnemer zich die zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

10. De opdrachtnemer garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij de opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

11. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert de opdrachtnemer zich voor de eigenschappen van deze materialen op de informatie die de fabrikant van deze materialen hierover verstrekt. Zo door de opdrachtnemer geleverde materialen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De opdrachtnemer zal de wederpartij hierover informeren.

12. De wederpartij verliest diens rechten jegens de opdrachtnemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van de opdrachtnemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

b) voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de opdrachtnemer zijn ver schaft en/of voorgeschreven;

c) voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de opdrachtnemer;

d) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 13: Betaling

1. Betaling dient per vooruitbetaling, per pin of a contant te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

a) zal de wederpartij aan de opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;

b) zal de wederpartij, na daartoe door de opdrachtnemer te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

c) heeft de opdrachtnemer het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De opdrachtnemer zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van de opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. a) Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, een of meer tegenvorderingen op de opdrachtnemer heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

b) Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

1. De opdrachtnemer is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door de opdrachtnemer vervaardigde werken c.q. de door de opdrachtnemer geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door de opdrachtnemer vervaardigde bescheiden e.d. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de opdrachtnemer voor behouden.

3. Door het verstrekken van gegevens aan de opdrachtnemer verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

1. De opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

3. Ingeval de opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

4. De wederpartij is verplicht de opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de opdrachtnemer te bewaren.

6. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de opdrachtnemer ter inzage te geven.

Artikel 16: Pand

1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:

a) de zaken aan derden in onderpand te geven;

b) een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;

c) de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen.

2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. De opdrachtnemer kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid etc.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a) in staat van faillissement wordt verklaard;

b) (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

c) door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d) onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e) anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 18: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtnemer, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de opdrachtnemer.

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer tot aan dat moment na te komen.

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 19: Ontbinding, annulering, opzegging

1. a) De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

b) Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de opdrachtnemer een door de opdrachtnemer nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de opdrachtnemer te vergoeden. De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de opdrachtnemer ter zake.

6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

7. opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen de opdrachtnemer en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de opdrachtnemer, door dat recht worden beheerst.

3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de opdrachtnemer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

4. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat de opdrachtnemer aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de opdrachtnemer gerechtigd te handelen conform hetbepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 5 mei 2017

Wat kost vloerverwarming voor uw woning of bedrijfspand?

Wij maken graag voor u een vrijblijvende offerte op.

Na het invullen van uw gegevens, ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur uw prijsberekening.

bottom of page